photograph of exhibition

After 3 months preparation, as a refraction of GMD’s online showcase ‘Refract’, the physical exhibition ‘Refract Shanghai’ was finally launched at Levant Art, 107 Huqiu Road, Shanghai, China from 25th September to 13th October 2021.

Curatorial Team:

Dian Jin
Kai Zhang
Luyue Sun
Man Si Fung (Stephanie)
Jiayi Zhang (Neko)
Xinrui Chen
Yilin Gan
Yiyue Zhang

Exhibitors:

Anis Ghebache
Courteney Morton
Darion Huang
Dian Jin
Emily Dyer
Hao Lu
Hsu Ting-Hsuan
Jiayi Zhang (Neko)
Kai Zhang
Luyue Sun
Man Si Fung (Stephanie)
Maria Kyriacou
Max Loo
Veronica Alba
Wenhui Sun
Xiaoyu Liu
Xinrui Chen
Yunyi Chen
Yunshu Bai
Yiyue Zhang
Zhuoyu Liu

photograph of exhibition
photograph of exhibition map
photograph of exhibition
photograph of exhibition
photograph of exhibition
photograph of exhibition
photograph of exhibition
photograph of exhibition